Opłaty za korzystanie ze środowiska

Nawet jeden samochód osobowy zarejestrowany na firmę stwarza, zgodnie z prawem, konieczność wnoszenia opłaty za korzystanie środowiska. I chociaż przy niewielkiej skali wysokość opłaty najprawdopodobniej nie przekroczy kwoty wolnej, nie zwalnia to firmy z obowiązku naliczenia i złożenia deklaracji w Urzędzie Marszałkowskim. Warto to zrobić, aby uniknąć przykrych konsekwencji.

Zgodnie z przepisami polskiego prawa przez korzystanie ze środowiska rozumie się m.in. emisję gazów i pyłów do powietrza, pobór wód, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi oraz – w niektórych wypadkach – składowanie odpadów.

Najczęściej, jak w przypadku wspomnianego w tytule samochodu, mamy do czynienia z emisją substancji do powietrza. Poza silnikami samochodów generują je np. kotłownie. Emisja gazów i pyłów do powietrza następuje także w trakcie malowania farbami i emulsjami, podczas spawania i obróbki metali, a także np. w czasie przeładunku paliw, a nawet hodowli zwierząt.

Przez korzystanie ze środowiska rozumie się także pobór wód ze studni lub ujęć powierzchniowych. Naliczenie opłaty może okazać się koniecznie również w przypadku, gdy firma odprowadza ścieki, albo wody opadowe.

 

Korzystanie ze środowiska

Do wnoszenia opłaty za korzystanie ze środowiska zobligowani są przedsiębiorcy (zgodnie z definicją Ustawy o Swobodzie Działalności Gospodarczej), rolnicy w zakresie upraw lub hodowli, firmy ogrodnicze, gospodarstwa rybackie oraz osoby prowadzące indywidualną praktykę specjalistyczną, np. lekarską. Do wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska zobowiązane są również instytucje i przedsiębiorstwa Skarbu Państwa, a także osoby fizyczne korzystające ze środowiska w zakresie określonym prawem polskim.

 

Opłaty za emisję – procedury…

Jak już zostało wcześniej wspomniane, opłaty za korzystanie ze środowiska nalicza się w przypadku emisji zanieczyszczeń do powietrza i wód oraz wprowadzania ścieków i – w niektórych wypadkach -składowania odpadów. Dla każdego z tych elementów (powietrza, wody, ścieków oraz odpadów) obowiązuje kwota wolna – obecnie jest to 800 zł za rok. Jeśli naliczona przez firmę kwota jej nie przekracza, jedynym obowiązkiem przedsiębiorstwa lub instytucji jest złożenie deklaracji w terminie do końca marca za rok ubiegły. W przypadku naliczenia kwoty przekraczającej 800 zł, należy oprócz złożenia deklaracji wnieść wyliczoną opłatę (zgodną z deklaracją) na wskazany rachunek bankowy właściwego Urzędu Marszałkowskiego.

Formularze najczęściej kieruje się do Urzędu Marszałkowskiego, właściwego dla województwa na terenie którego prowadzona jest działalność powodująca emisję. Jednak w przypadku opłat za pojazdy samochodowe, formularze i opłaty należy wnosić do Urzędu Marszałkowskiego właściwego dla województwa w którym zarejestrowany jest podmiot wnoszący opłatę.

Specyfika działalności przedsiębiorstw nakazuje indywidualne podejście do każdego przypadku, rozważenie kwestii związanych z opłatami za korzystanie ze środowiska nawet już w na etapie planowania inwestycji. Istotne jest także bieżące śledzenie zmian prawnych w zakresie ochrony środowiska, ich właściwa interpretacja, co pomoże racjonalnie zminimalizować koszty ponoszone przez firmę z tego tytułu.

 

Opłaty podwyższone

W przypadku korzystania ze środowiska bez wymaganego pozwolenia należy na konto Urzędu Marszałkowskiego wnosić opłatę podwyższoną. Za rok ubiegły (2015) opłata podwyższona wynosi 500 % kwoty należnej, czyli wyliczoną opłatę należy pomnożyć przez 6. Tak wyliczoną kwotę należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego. Opłata podwyższona jest karą za brak pozwolenia na korzystanie ze środowiska. Tematyka opłat za korzystanie ze środowiska jest dziedziną rozległą, wymagającą specjalistycznej wiedzy i bieżącej znajomości stanu prawnego. Warto w tej sytuacji zaufać specjalistom. Zapraszamy do kontaktu z Biurem Analiz Ekologicznych „Vert” (pod nr telefonu (58) 307 55 16 lub adresem e-mail: biuro@vert.gdansk.pl ).

 

Szkolenia i pomoc zakresie:

1. Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska (emisja do powietrza, pobór wód, odprowadzanie ścieków – w tym wód opadowych), zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawa.

2. Wypełnienie formularzy związanych z opłatami i na życzenie przekazanie ich do Urzędu Marszałkowskiego.

3. W przypadku braku pozwolenia na emisje pyłów lub gazów do powietrza, poboru wód i/lub odprowadzania ścieków, oferujemy pomoc w ich uzyskaniu.

Szybki Kontakt

Biuro Analiz Ekologicznych „Vert” Spółka z o.o.

 

tel/fax (58) 307-55-16

telefon (58) 301-79-18

tel.kom. 505 695 958

e-mail: biuro@vert.gdansk.pl

 

ul. Milskiego 1

80-809 Gdańsk

zobacz na mapie »

 

Tagi: korzystanie ze środowiska, oddziaływania na środowisko, decyzja środowiskowa